RUČNÉ NÁRADIE

Právne upozornenia

Copyright Unior d.d.

Obsah a obrázky na stránke www.unior.si a všetkých súvisiacich stránkach sú vlastníctvom spoločnosti Unior a nesmú sa žiadnym spôsobom kopírovať ani distribuovať, s výnimkou nekomerčného použitia (v takom prípade musia byť uvedené poznámky o autorských právach).

Spoločnosť Unior sa bude so všetkých síl zaručiť, že informácie na jej stránkach sú správne a aktuálne, avšak neprijíma zodpovednosť za možné chyby z hľadiska jednoduchosti ovládania stránok, za možné nesprávne informácie a za možné škody vyplývajúce z týchto nesprávnych informácií. Spoločnosť Unior si taktiež vyhradzuje právo zmeniť obsah týchto stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Unior na svojej webovej stránke zhromažďuje e-mailové adresy a iné osobné informácie potrebné na elektronické odosielanie noviniek a žiadostí. Spoločnosť Unior zaručuje, že takto získané informácie sa použijú výlučne na uvedené účely a nebudú poskytnuté iným fyzickým ani právnickým osobám a ani nebudú použité na iné účely.